مراحل آموزش مربیگری شنا

1-بهبود تکنیک و استیل 4 شنا

2-تجزیه و تحلیل مهارتهای 4 شنا

3-برنامه ریزی و طراحی تمرین

4-مدیریت کلاسها

5-آسیب شناسی

6-تغذیه